Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 De algemene verkoopvoorwaarden van Proron zijn van toepassing op alle offertes van Proron en op alle met Proron gesloten transacties.

1.2 De koper wordt geacht door het plaatsen van een order bekend en volledig akkoord te zijn met de algemene voorwaarden van Proron. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gelden inkoopvoorwaarden van de koper slechts voor zover deze niet in strijd zijn met de algemene verkoopvoorwaarden van Proron. In geval van twijfel omtrent de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene verkoopvoorwaarden
van Proron.

Artikel 2 Offertes

De offertes van Proron zijn vrijblijvend en kunnen door Proron worden herroepen, ook indien de offertes een termijn voor aanvaarding bevatten. De door Proron uitgebrachte offertes zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, exclusief BTW.

Artikel 3 Leveringen

3.1 Tenzij anders is vermeld en/of overeengekomen, neemt Proron ten aanzien van de levertijd geen enkele verplichtingen op zich en geeft niet-tijdige levering de koper geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de gesloten koopovereenkomst.

3.2 Bij bestelde aantallen kan n.a.v. speciale producties en/of bewerkingen Proron zich beroepen op een afwijking van maximaal 10% waarbij aanvulling van tekort niet mogelijk is en overschot afgenomen dient te worden.

Artikel 4 Risico-overgang

Alle goederen door Proron geleverd reizen voor rekening en risico van de koper, tenzij hiervan door Proron uitdrukkelijk wordt afgeweken. De verzendkosten binnen Nederland worden niet in rekening gebracht indien het orderbedrag excl. BTW > € 300 bedraagt.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

5.1 Het eigendom van de door Proron aan de koper afgeleverde zaken gaat pas op de koper over, als deze alles heeft voldaan, hetgeen Proron uit hoofde van alle verkoopovereenkomsten met de koper en in dat kader verrichte leveringen, diensten en/of werkzaamheden te vorderen mocht hebben of krijgen.

5.2 De koper is nimmer bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen op enige wijze te bezwaren en/of in (ver)bruikleen en/of uit handen te geven. Tevens zal de koper aan eventuele beslagleggers en derden die rechten pretenderen op deze goederen melding maken van het eigendomsrecht
van Proron.

Artikel 6 Betaling

6.1 Betalingen van facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn ontvangen. Indien binnen deze termijn geen betaling heeft plaatsgevonden is de koper onmiddellijk in verzuim. Vanaf dat moment is de koper een rente verschuldigd over iedere maand of gedeelte daarvan dat de koper met betaling in gebreke blijft. Deze rente bedraagt 1,25% van de factuurbedragen per maand.

6.2 Afwijkende betalingstermijnen gelden alleen indien zij uitdrukkelijk schriftelijk door Proron zijn overeengekomen. Bij overschrijding van de als dan overeengekomen termijn geldt het gestelde in lid 1 van dit artikel.

6.3 De koper is nimmer gerechtigd bij betaling een betalingskorting op het factuurbedrag in mindering te brengen.

6.4 Reclames geven geen recht op uitstel van betaling.

6.5 Proron is bevoegd orders in gedeelten uit te leveren en te factureren mits uitdrukkelijk schriftelijk anders door Proron is overeen gekomen. De koper is verplicht de afzonderlijke facturen te betalen overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden.

6.6 Behalve de factuurbedragen en rente is wederpartij alle gerechtelijke kosten verschuldigd die door de wanbetaling zijn ontstaan. De buitengerechtelijke incassokosten worden door partijen vastgesteld op 15% van de vordering, met een minimum van € 125. Algemene verkoopvoorwaarden Proron)

Artikel 7 Klachten

7.1 De koper wordt geacht het geleverde te hebben goedgekeurd, indien zijn reclame niet binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk door Proron is ontvangen.
Geringe afwijkingen in kwaliteit, afmetingen, kleuren en finish, technisch onvermijdelijk of naar gebruik of gewoonten toelaatbaar, kunnen geen grond opleveren voor klachten. Alleen klachten die direct verband houden met het juiste gebruik van de geleverde goederen zijn ontvankelijk.

7.2 De koper heeft nimmer het recht de goederen retour te zenden, tenzij Proron hiermee schriftelijk akkoord is gegaan. De zending wordt dan door Proron voor risico en rekening van de koper ter beschikking van de koper gehouden, zonder dat daaruit enige erkenning van de juistheid van eventuele reclame kan worden afgeleid.
7.3 In geval van geschil zal uitsluitend een test door T.N.O of CenTexBel als richtlijn worden aangehouden.

Artikel 8 Overmacht

8.1 Indien de fabrikant respectievelijk de leverancier van wie Proron de goederen betrekt, door welke oorzaak ook, in gebreke blijft met leveren dan wel niet tijdig levert, geldt dit ten aanzien van de koper voor Proron als overmacht. Proron is hiervoor niet aansprakelijk jegens de koper. De koper heeft in dit geval niet het recht de overeenkomst te annuleren.

8.2 In geval van overmacht is Proron haar keuze gerechtigd, hetzij de levertijd in duur te verlengen, hetzij de koop, voor zover deze door de belemmering getroffen wordt, te annuleren. Indien de koper ons dit schriftelijk verzoekt, zullen wij binnen 14 dagen na ontvangst van dit verzoek van onze keuze mededeling doen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Daar waar aantoonbaar is dat Proron aansprakelijk is voor gebreken aan geleverde goederen, kunnen wij naar eigen inzicht goederen terugnemen, vervangen of repareren. Behoudens de door Proron gesloten aansprakelijkheidsverzekering is onze aansprakelijkheid beperkt tot de netto factuurwaarde van de geleverde zaken. Proron is slechts aansprakelijk voor de schade geleden door de koper, die het rechtstreeks en aansluitend gevolg is van onze schuld, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komen de schade waartegen wij verzekerd zijn, dan wel redelijkerwijze, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd hadden behoren te zijn. Daarbij moet de volgende beperking in acht worden genomen: niet voor
vergoeding in aanmerking komt de bedrijfsschade, door welke oorzaak ontstaan. Koper dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren; de door ons te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door ons te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door de opdrachtgever geleden schade.

Artikel 10 Toepasselijk recht

Op onze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.